لیست مطالب

گزارش فعالیتهای پژوهشی و کاروفناوری دبیرستان نسیم سحر

سال تحصیلی 1402-1401

 

           
پروژه درس کار و فناوری   پایه نهم   پودمان عمران  
     
ساخت و پرتاب موشک آبی   هوا فضــا   دبیرستان نسیم سحر  
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
           
       
           

     
           

     
           

     
کار و فناوری    پایه نهم   دبیرستان نسیم سحر  

 
 
 
           
       
           

 
 
 
   
 

 

مشاهده صفحه اصلی